โปรแกรมการเดินทาง

เส้นทางวิถีชุมชน สล่าเมือง

05 Sep 2017

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

เส้นทางวิถีชุมชน สล่าเมือง

เป็นเส้นทางศึกษาวิถีชุมชนซึ่งในอดีตมีการทำงานโลหะล้านนาประดับประดา  งานตกแต่ง งานเครื่องทองเหลืองที่ตีขึ้นรูป ฉลุ ตามวัดต่างๆ ซึ่งเทคนิควิถีการผลิต ตลอดจนกระทั้งรูปแบบต่างๆ ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต จนถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง