สร้างทริปของคุณเอง

THAI NORTH TOUR

เป็นโครงการจัดทำเว็บไซต์ (Website) และแอพพลิเคชั่น (Application) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น่าน, และพะเยา) โดย จึงเป็นกิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน เส้นทางท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการเดินทาง ของนักท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ ที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวได้เข้าถึงข้อมูล และช่วยในการตัดสินใจที่จะมาเที่ยวใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมต่อและการเดินทางของจุดที่สนใจต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่

Upper Northern Thailand

ภาคเหนือเป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศสวยงาม รายล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนอันอุดมไปด้วยผืนป่า งดงามด้วยประเพณีวัฒนธรรม อบอุ่นด้วยวิถีชีวิตเรียบง่าย เปี่ยมด้วยมิตรไมตรีจากคนในพื้นที่ ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์กระจายทั่วไป ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยือนภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก นอกจากนี้ที่ตั้งของภาคเหนือสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคประเทศลุมแม่น้าโขงได้